Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG Ha Noi 18/07/2019
2 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Ha Noi 09/07/2019
3 NHÂN VIÊN NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG (C&B) Ha Noi 27/06/2019
4 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY (Ưu tiên Nam) Ha Noi 15/06/2019
5 Nhân viên quản lý chất lượng hệ thống [ Hà Nội + Bình Dương] Ha Noi 04/05/2019
6 KẾ TOÁN THANH TOÁN DỰ ÁN Ho Chi Minh 13/06/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.