Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG Ha Noi 28/06/2019
2 NHÂN VIÊN NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG (C&B) Ha Noi 27/06/2019
3 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - Y TẾ NHÀ MÁY Ha Noi 26/06/2019
4 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY (Ưu tiên Nam) Ha Noi 15/06/2019
5 NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ Ho Chi Minh 04/07/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.