Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Trưởng Phòng Kỹ Thuật Gỗ Ha Noi 24/06/2019
2 Nhân viên thiết kế kỹ thuật Ha Noi 21/06/2019
3 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (Cơ Khí, Chế Tạo, Kỹ Thuật...) Ha Noi 20/06/2019
4 THƯ KÝ/ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY (Ưu tiên Nam) Ha Noi 15/06/2019
5 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NHẬP LIỆU - BÓC TÁCH HỒ SƠ SẢN XUẤT KÍNH Ha Noi 14/06/2019
6 PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Ha Noi 13/06/2019
7 Chỉ Huy Trưởng Da Nang 11/06/2019
8 Nhân viên thiết kế thi công - CNĐN Da Nang 11/06/2019
9 Nhân viên hành chính phòng Kỹ thuật [ Hà Nội] Ha Noi 01/06/2019
10 Thủ kho công trình Da Nang 29/05/2019
11 Đội trưởng lắp đặt [ Hà Nội] Ha Noi 22/05/2019
12 Nhân Viên Thiết Kế Thi Công [ Hà Nội] Ha Noi 02/05/2019
13 [ Hà Nội] Nhân viên hồ sơ thanh quyết toán công trình Ha Noi 26/04/2019
14 Eurowindow_ Nhân viên Kinh Doanh tại Hà Nội Ha Noi 25/04/2019
15 Nhân viên Kỹ thuật dự án (GSTC) Ha Noi 05/12/2018
16 Tuyển 3000 công nhân lắp đặt Ha Noi
Ho Chi Minh
Da Nang
16/04/2018
17 NHÂN VIÊN HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH Ho Chi Minh 13/06/2019
18 NHÂN VIÊN TÍNH GIÁ KỸ THUẬT Ho Chi Minh 13/06/2019
19 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH Ho Chi Minh 13/06/2019
20 NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG Kien Giang 13/06/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.