Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Ha Noi
Vinh Phuc
16/10/2018
2 PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH Ha Noi 09/10/2018
3 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN GIÁ THÀNH Ha Noi 04/10/2018
4 NHÂN VIÊN ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT Ha Noi 03/10/2018
5 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN GIÁ THÀNH Ha Noi 03/10/2018
6 Thủ Kho Thành Phẩm Nhựa Kính Ha Noi 22/09/2018
7 Phụ Kho Thành Phẩm Nhựa Kính Ha Noi 15/09/2018
8 Nhân viên Kiểm soát Nội bộ Ha Noi 03/10/2018
9 Nhân viên Kiểm soát Nội bộ Ho Chi Minh 02/10/2018
10 Giám Đốc Tài Chính - CFO Ha Noi 14/09/2018
11 Nhân Viên Kiểm Soát Vật Tư & Dự Báo Binh Duong 18/12/2017
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.