Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH Ho Chi Minh 13/12/2018
2 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Ho Chi Minh 13/12/2018
3 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Ho Chi Minh 11/12/2018
4 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ CAD Ho Chi Minh 11/12/2018
5 NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG Ho Chi Minh
Quang Nam
Da Nang
11/12/2018
6 TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐẤU THẦU DỰ ÁN Ho Chi Minh 11/12/2018
7 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ SHOPDRAWING Ho Chi Minh 11/12/2018
8 TRƯỞNG BỘ PHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG Ho Chi Minh
Quang Nam
Da Nang
11/12/2018
9 Tuyển 3000 công nhân lắp đặt Ha Noi
Ho Chi Minh
Da Nang
16/04/2018
10 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHI PHÍ (QS) Ho Chi Minh 04/12/2018
11 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ CHI TIẾT Ho Chi Minh 30/11/2018
12 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH MUA HÀNG Ho Chi Minh
Binh Duong
26/11/2018
13 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH VẬT TƯ Ho Chi Minh 26/11/2018
14 công nhân lắp đặt Ho Chi Minh 24/02/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.