Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH BQLCDA Quang Nam
Da Nang
13/06/2019
2 Nhân viên Marketing Da Nang 12/06/2019
3 Chỉ Huy Trưởng Da Nang 11/06/2019
4 Nhân viên thiết kế thi công - CNĐN Da Nang 11/06/2019
5 Nhân viên Marketing Da Nang 04/06/2019
6 Thủ kho công trình Da Nang 29/05/2019
7 Nhân viên Bảo trì thiết bị Da Nang 21/05/2019
8 Tuyển 3000 công nhân lắp đặt Ha Noi
Ho Chi Minh
Da Nang
16/04/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.